Nové sídlo elektroenergetického dispečingu, Žilina

V roku 2005 dostala akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava nové sídlo Slovenského elektroenergetického dispečingu v Žiline. Budova obsahuje dispečerskú sálu, kancelárske priestory, záložnú dispečerskú sálu, serverovňu, telefónnu ústredňu pre SEPS, a. s., počítačovú sieť, energetické zariadenie zabezpečujúce vlastnú spotrebu, telekomunikačné rozvody SEPS, a. s., a miestnosť centrálneho riadenia technológie, ako je kúrenie, klimatizácia, vzduchotechnika, ochrana objektu.
Pri slávnostnom odovzdávaní tohto diela predseda Predstavenstva SEPS, a.s., Ladislav Szemet  poďakoval vedeniu mesta Žilina za poskytnutie miesta na výstavbu, ako aj za vytvorenie podmienok a celkovú podporu výstavbe nového sídla Slovenského elektroenergetického dispečingu. V tejto súvislosti adresoval ďakovné slová aj generálnemu dodávateľovi -akciovej spoločnosti VUJE a všetkým subdodávateľom. Medzi nimi aj hlavnému dodávateľovi stavebnej časti – stavebnej spoločnosti EURO-BUILDING, a.s.                          
Od svojho vzniku bol Slovenský elektroenergetický dispečing umiestnený v budove Stredoslovenských energetických závodov v Žiline. Toto umiestnenie bolo však  provizórne a nevyhovovalo nárokom a činnostiam, ktoré musel dispečing plniť. V stiesnených priestoroch nebolo reálne inštalovať potrebné nové technologické zariadenia dispečerskej riadiacej techniky. No nároky a tlak na skvalitnenie činnosti dispečingu sa neustále zvyšovali.
Súčasné technologické vybavenie hlavného riadiaceho systému, ako aj ďalších informačných systémov je v súlade s požiadavkami renomovaných svetových dodávateľov informačných technológii, dlhodobo pôsobiacich v oblasti energetiky.
Za všetko hovorí  názor energetikov, ktorí  sa zhodli v tom, že  Slovensky elektroenergetický dispečing v Žiline je mozog celej elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky.  

Top